ΕΚΔΟΣΕΙΣ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ ΤΟΜΟΙ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Σχεδιάζοντας τη Διδακτική, την Επιμόρφωση και την Επαγγελματική Κατάρτιση των Εκπαιδευτικών Ειδικοτήτων, 17 & 18 Ιανουαρίου 2020, Μουσική Βιβλιοθήκη «Λίλιαν Βουδούρη», Μέγαρο Αθηνών. Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. – Ε.Ε.Μ.Α.Π.Ε.

Κατεβάστε ελεύθερα

3ο Επιστημονικό Συνέδριο Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επαγγελματική Εξέλιξη & Ανάπτυξη του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού, 5 & 6 Μαΐου 2017, Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Αθήνα

Κατεβάστε ελεύθερα

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Πετροπούλου, Ο, Κασιμάτη Α., Ρετάλης, Σ.,(2016), Σύγχρονες Μορφές Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης με Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Τεχνολογιών, Αθήνα: Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών.
ISBN:978-960-603-043-7 . Διαθέσιμο εδώ

Albert Oosterhof, Merrill, (2009), Εκπαιδευτική Αξιολόγηση: Από τη Θεωρία στην Πράξη. Επιμέλεια Κατερίνα Κασιμάτη Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. ISBN: 978-960-697-035-1, Εύδοξος: 16659

Barkatsas, T., & McLaughlin, P. (Eds.) (2021). Authentic Assessment and Evaluation Approaches and Practices in a Digital Era. Brill. Διαθέσιμο εδώ

Joyce, B., Weil, Μ., & Cathoun, Ε. (Επιμ. Αικ.Κασιμάτη) (2008). Διδακτική Μεθοδολογία – Διδακτικά Μοντέλα. Αθήνα: Εκδόσεις Έλλην. ISBN:978-960-697-026-9. Εύδοξος: 16647.

Κασιμάτη Αικ., & Αργυρίου Μ. (2021). Συνοπτική Εισαγωγή στη ∆ιδακτική Μεθοδολογία Ι. Ηλεκτρονικές Πανεπιστημιακές Σημειώσεις [Στοιχεία Δωρεάν Ηλεκτρονικού Βοηθήματος /Σημειώσεων Κωδικός ΕΥΔΟΞΟΥ (102135925)]. Διαθέσιμο εδώ

Kasimatis, K., Moutsios-Rentzos, A., Rozou, V., & Matzakos,N. (2020). Effective mathematics teaching in tertiary technological education: The case of ASPETE. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 7(1), pp158-168 DOI: 10.18844/prosoc.v%vi%i.4888

Kasimatis, K., Moutsios-Rentzos, A., Rozou, V., & Matzakos,N. (2020). Effective mathematics teaching in tertiary technological education: The case of ASPETE. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 7(1), pp158-168 DOI: 10.18844/prosoc.v%vi%i.4888

Kasimatis, K., Moutsios-Rentzos, A., Stasinoulia, A. & Papageorgiou, T. (2020). Investigating students’ conceptions about the characteristics of the effective teacher. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 7(1), pp 149–157. DOI: 10.18844/prosoc.v%vi%i.4879

Κασιμάτη, Αικ. (2020). Η καλλιέργεια Μεταγνώσης ως το ανώτερο επίπεδο γνωστικής συνθετότητας. Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, Τόμος 5 (1-12), 58-76, Ελληνική Εταιρεία Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

Τρίκας, Μ., &Κασιμάτη, Αικ. (2020). Η σημασία και ο ρόλoς του Μέντορα για την υποδοχή και την ένταξη των νεοδιόριστων εκπαιδευτικών: Διερεύνηση των απόψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Εύβοιας. Εκπ@ιδευτικός Κύκλος, 8(1), 143-162 (ISSN: 2241-4576).

Αργυρίου, Μ., & Κασιμάτη, Αικ. (Επιμ.) (2020). Πρακτικά 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου 2020 – Περιλήψεις. Σχεδιάζοντας τη διδακτική, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικοτήτων, 17 & 18 Ιανουαρίου 2020, ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-618-82283-2-0, (SET) (ΒΙΒΛΙΟ): 978-618-82283-3-7).

Αργυρίου, Μ., & Κασιμάτη, Αικ. (Επιμ.) (2020). Πρακτικά 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου 2020 – Πλήρη κείμενα – Α Τόμος. Σχεδιάζοντας τη διδακτική, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικοτήτων, 17 & 18 Ιανουαρίου 2020, ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-618-82283-4-4, (SET) (ΒΙΒΛΙΟ): 978-618-82283-3-7).

Kasimatis, K., & Papageorgiou, T. (2020). Self-assessment through the metacognitive awareness process in reading comprehension. In M. Carno (Ed), Education Applications & Developments V. Advances in Education and Educational Trends Series (pp. 83-93) Portugal: InScience Press.

Αργυρίου, Μ., & Κασιμάτη, Αικ. (Επιμ.) (2020). Πρακτικά 7ου Επιστημονικού Συνεδρίου 2020 – Πλήρη κείμενα – Β Τόμος. Σχεδιάζοντας τη διδακτική, την επιμόρφωση και την επαγγελματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών ειδικοτήτων. 7ο Επιστημονικό Συνέδριο Ειδικοτήτων, 17 & 18 Ιανουαρίου 2020, ΜΕΓΑΛΗ ΜΟΥΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ «ΛΙΛΙΑΝ ΒΟΥΔΟΥΡΗ», ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ», ΜΕΓΑΡΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΘΗΝΩΝ. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN: 978-618-82283-4-5, (SET) (ΒΙΒΛΙΟ): 978-618-82283-3-7).

Kasimatis, K., & Papageorgiou, T. (2020). Creating authentic learning and assessment environments. In Proceedings of Education and New Developments 2020, International Conference on Education and New Developments 2020 (END 2020 Conference), (pp. 58-62), 27-29 June 2020. p-ISSN: 2184-044X e-ISSN: 2184-1489 ISBN: 978-989-54815-2-1

Κασιμάτη, Αικ., & Παπαγεωργίου, Θ. (2019). 3ο Επιστημονικό Συνέδριο Συλλόγου ΕΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ. Επαγγελματική Εξέλιξη & Ανάπτυξη του Τεχνολόγου Εκπαιδευτικού. Πρακτικά 3ου Συνεδρίου, 5-6 Μαΐου 2017, ΑΣΠΑΙΤΕ, Αθήνα. Διαθέσιμο εδώ

Κasimatis, Κ., Kouloumpis, D., & Papageorgiou, T. (2019). Cultivation of 21st-century skills: Creating and implementing rubrics for assessing projects. New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, 6(7), 180-188. https://doi.org/10.18844/prosoc.v6i7.4526

Κασιμάτη, Αικ., Μπάρτσα, Μ. (2019). Διερεύνηση των απόψεων των Εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρφωση και τον ρόλο της στην επαγγελματική τους ανάπτυξη. Παιδαγωγική Επιθεώρηση, 36 (67), 55-77, Παιδαγωγική Εταιρεία Ελλάδος.

Κασιμάτη, Αικ., Γρηγοριάδου, M. (2019). Η Συναισθηματική Νοημοσύνη ως κυρίαρχη συνιστώσα για την καλλιέργεια δεξιοτήτων στον 21ο αιώνα. Νέα Παιδεία, 171

Kasimatis, Κ. (2018). Teaching practice sessions (TPS) at the School of Pedagogical and Technological Education (ASPAITE), Greece. In D. Chatziandreou (Ed.) (2018), Program & Abstracts Book of the Open Conference. Greece: Designing & Structuring Environments Design & Creative Architecture Lab. Available at https://dcarchitectla bvenice2018.wordpress.com/

Kasimatis, Κ. (2018). The tool of Project in structuring interdisciplinary teachings – Projects as technique in the modern learning environments. In D. Chatziandreou (Ed.) (2018), Program & Abstracts Book of the Open Conference, Designing & Structuring Environments-Reality & Utopia, Venice, Italy, 24-28 October 2018. Design & Creative Architecture Lab. Available at: https://dcarchitectlabvenice2018.wordpress.com/

Κουσουρή, Σ., Κασιμάτη, Αικ., Ψυχάρης, Σ., & Πετροπούλου, Ουρ. (2018). Κατασκευή εργαλείων αξιολόγησης σε STEM δραστηριότητες στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Αστρολάβος Journal of NewTechnologies, 29-30, σελ.25-45, Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία.

Kasimatis, Κ. (2017). Fostering 21st Century Skills through an Authentic Learning and Assessment Framework. In Abstracts & Program Book of the Educational Conference, Teaching Sciences in Schools with Creativity and Innovation: Transforming the Theory into Practice, 6-10 December 2017, Crete. Greece. Διαθέσιμο στο https://wp.me/P9g7aG-1F

Kasimatis, Κ. (2017). Skills of 21st century in outdoor Education-reflections on the Educational Pathway in the Traces of Ancient Greek Rationalistic and Naturalistic Philosophers of Magna Grecia. In Teaching and Learning in the Traces of Ancient Greek Rationalistic and Naturalistic Philosophers of Magna Grecia, Abstracts & Program Book of the Open Conference in the Field of Inquiry Based Science Learning with New Technologies, 24-29 October, 2017. Apulia and Calabria of South Italy. Available on https://wp.me/P9fVyF-3l

Κασιμάτη, Αικ. (2017). Ο ατομικός φάκελος (porfolio) και η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού. Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 1(1-2), 224-235. Διαθέσιμο στο http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2018/02/PRAKTIKA_TELIKO.pdf

Κασιμάτη, Αικ., & Ταγκαλάκη Αικατερίνη (2017). Συσχέτιση των δεικτών του τομέα «Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο» της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου (ΑΕΕ) στη σχολική μονάδα, με τους αντίστοιχους δείκτες του αειφόρου σχολείου. Ελληνική Επιθεώρηση Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης, 1(1-2), 54-666. Διαθέσιμο στο http://www.eletea.gr/wp-content/uploads/2018/02/PRAKTIKA_TELIKO.pdf

Κασιμάτη, Αικ. (2015). Μεταγνώση και ανάπτυξη μεταγνωστικών στρατηγικών. Στο Μ.Αργυρίου & Ε.Θεοδωροπούλου (Επιμ.), Συνδέοντας διδακτικές, ικανότητες και στάσεις απέναντι στην εκπαιδευτική πρακτική, μέσα από τις Τέχνες. Πρακτικά 6ου Διεθνούς Συνεδρίου για τις Εκπαιδευτικές Διδακτικές (Edu Didactics 2015), 20-21 Νοεμβρίου 2015, Αμερικανικό Κολέγιο της Ελλάδας (Τόμος Α) (σ.σ.48-53). Αθήνα: Ένωση Εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Εργαστήριο Έρευνας στην Πρακτική & Εφαρμοσμένη Φιλοσοφία», Tμήμα Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Κασιμάτη, Αικ., & Αργυρίου, Μ. (Επιμ.) (2014). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου (Τόμος Β), 26-28/9/2014, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN SET: 978-618-81528-2-3, τομ.Β: 978-618-81528-4-7, e book: 978-618-81528-7-8).

Κασιμάτη, Αικ., & Αργυρίου, Μ. (Επιμ.) (2014). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου (Τόμος Α), 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ. (ISBN SET: 978-618-81528-2-3, τομ.Α: 978-618-81528-3-0, e book: 978-618-81528-6)

Κασιμάτη, Αικ., & Αργυρίου, Μ. (Επιμ.) (2014). Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση. Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Περιλήψεις Πρακτικών 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη, Μοσχάτο. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ – ΕΕΜΑΠΕ (ISBN ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ: 978-618-81528-09, e book: 978-618-81528-1-6).

Κασιμάτη, Αικ. (2014). Αυθεντικό πλαίσιο μάθησης και αξιολόγησης για την καλλιέργεια δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Στο Αικ.Κασιμάτη & Μ.Αργυρίου (Επιμ.), Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς συνεδρίου, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη (Τόμ. Α) (σ.σ.17-20). Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΕΜΑΠΕ.

Κασιμάτη, Αικ., Τσίτσου, Ο., & Νάτσης, Α. (2014). Θεωρία δραστηριοτήτων και ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη: Εφαρμογή της ιστοεξερεύνησης στο πλαίσιο της Ιστορίας της Τέχνης. Στο Αικ. Κασιμάτη & Μ. Αργυρίου (Επιμ), Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς συνεδρίου, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη (Τόμ. Β) (σ.σ.39-49). Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΕΜΑΠΕ.

Αργυρίου, Μ., & Κασιμάτη, Αικ. (2014). Επαγγελματική επάρκεια και παιδαγωγική κατάρτιση εκπαιδευτικών Μουσικής Αγωγής: Μελέτη και Σχεδιασμός. Στο Αικ. Κασιμάτη & Μ. Αργυρίου (Επιμ.), Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς συνεδρίου (Τόμ. Α, σσ.101-111), Αθήνα, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη. Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΕΜΑΠΕ.

Κασιμάτη, Αικ., Κουλουμπής, Δ., & Ματαράγκα, Ε. (2014). Η αξιοποίηση εκπαιδευτικών ευκαιριών στο πλαίσιο αυθεντικής μάθησης: η διδασκαλία της οικονομικής επιστήμης με την επενέργεια λογοτεχνικών κειμένων. Στο Αικ. Κασιμάτη & Μ. Αργυρίου (Επιμ.), Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Τάσεις στην Εκπαίδευση: Οι επιρροές τους στο Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα. Πρακτικά 5ου Διεθνούς Συνεδρίου, 26-28 Σεπτεμβρίου 2014, Εκπαιδευτήρια Λαμπίρη. (Τόμ. Α) (σ.σ.258-267). Αθήνα: ΑΣΠΑΙΤΕ-ΕΕΜΑΠΕ.

Kasimatis, K., Petropoulou, O., Retalis, S., Dimopoulos, I., Psaromili-gkos I., & Karaggelis K. (2014). Using Moodle and e-Assessment methods during a collaborative inquiry learning scenario. In Thinking Assessment in Science & Mathematics, Proceedings of the Science & Mathematics Education Conference (SMEC/SAILS) 2014, June 24 – 25, 2004, Dublin City University. Ireland (p.p. 1-7).