ΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

Εργαστήριο Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α)

Laboratory of Didactics and Assessment (LAB.D.A.)

Σκοπός

Η αποστολή του εργαστηρίου είναι η υποστήριξη των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος που εντάσσονται στο επιστημονικό πεδίο της Διδακτικής και της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και των εφαρμογών αυτών στο ευρύτερο πεδίο της Εκπαίδευσης.

Βασικοί άξονες έρευνας και δράσης του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α) αποτελούν η Διδακτική, ως μηχανισμός ανατροφοδότησης και βελτίωσης τόσο των εκπαιδευομένων (συνεχής παρακολούθηση της μαθησιακής τους πορείας, ανίχνευση των αδυναμιών-ελλείψεών τους μέσω της ανάπτυξης ισχυρών μεταγνωστικών δεξιοτήτων) όσο και του ίδιου του εκπαιδευτικού (π.χ. επαναπροσδιορισμός διδακτικών στόχων, επανασχεδιασμός κατάλληλων διδακτικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας) και η Αξιολόγηση, ως δυναμική διαδικασία  μάθησης (assessment for learning), εμπλέκοντας ενεργά τους εκπαιδευομένους στην αξιολόγηση των προσπαθειών τους, ώστε να  δίνεται ουσιαστική ανατροφοδότηση και  να επιτυγχάνεται βελτίωση της αποτελεσματικότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Επιστημονικά Αντικείμενα

Στο πλαίσιο της αποστολής του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α) ενδεικτικά περιλαμβάνονται τα ακόλουθα επιστημονικά αντικείμενα:

 • Ορισμοί, αρχές και θεωρητικές διαστάσεις Διδακτικής και Αξιολόγησης. 
 • Είδη και μορφές διδακτικών και αξιολογικών μοντέλων.
 • Ψηφιακά εργαλεία/λογισμικά για την υποστήριξη της Διδακτικής και της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.
 • Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων, των Εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού τους έργου.
 • Ψηφιακά εργαλεία/λογισμικά για την υποστήριξη της Διδακτικής διαδικασίας και της Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης.

Δραστηριότητες

Το Εργαστήριο Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α):

 • στηρίζει και προωθεί μελέτες και έρευνες πεδίου σε σύγχρονους τομείς των επιστημών της εκπαίδευσης, την ανάπτυξη καινοτόμων εφαρμογών και πρακτικών διδασκαλίας και την αξιολόγηση της διδασκαλίας και του διδακτικού έργου σε ένα σύγχρονο μαθησιακό περιβάλλον, που στηρίζει ερευνητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές, προπτυχιακούς φοιτητές και το ενδιαφερόμενο κοινό,
 • καταρτίζει και επιμορφώνει σε αντικείμενα θεωρίας, πράξης και αξιολόγησης της διδασκαλίας,
 • παράγει διδακτικό υλικό και ειδικές εκδόσεις (έντυπης ή/και ηλεκτρονικής μορφής)
 • προωθεί τη κουλτούρα της αξιολόγησης της εκπαίδευσης
 • καλύπτει διδακτικές και ερευνητικές ανάγκες, σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο, καθώς και σε επίπεδο επιμορφωτικών Προγραμμάτων του Παιδαγωγικού Τμήματος καθώς και των άλλων Τμημάτων της Σχολής στο πλαίσιο των αντικειμένων του εργαστηρίου,
 • σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις συνέργειας με πανεπιστημιακά ιδρύματα και εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα, επιστημονικές εταιρείες, ειδικούς επιστήμονες της ημεδαπής και της αλλοδαπής, με συναφείς στόχους,
 • σχεδιάζει, οργανώνει και υλοποιεί σεμινάρια, συμπόσια, ημερίδες, συνέδρια και ειδικές επιστημονικές εκδόσεις, έντυπα ή/και ηλεκτρονικά,
 • παρέχει υπηρεσίες σε ιδιώτες κατά τα προβλεπόμενα με την εκάστοτε ισχύουσα σχετική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς του Ιδρύματος,
 • οργανώνει, συντονίζει ή/και συμμετέχει σε διεθνή και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα.

Οι ερευνητικές και επιμορφωτικές δραστηριότητες εγκρίνονται, εφόσον απαιτείται, με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες του Ιδρύματος π.χ. τις διαδικασίες που σχετίζονται με την Ηθική της Έρευνας.