ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

Στοιχεία επικοινωνίας

Call: 2102896756

Email: kasimati@aspete.gr

  Το Εργαστήριο Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α), διευθύνεται από την Διευθύντρια που είναι Καθηγήτρια του οικείου Τμήματος με ειδικότητα και γνωστικό αντικείμενο συναφές με την αποστολή του Εργαστηρίου. Ασκεί τις αρμοδιότητες που ορίζει η εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. Μεριμνά για την έκδοση Οδηγιών με λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές για θέματα που αφορούν στη λειτουργία του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α), όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Θέτει κάθε διαδικασία ή οδηγία του Εργαστηρίου στη διάθεση του εμπλεκόμενου με αυτή προσωπικού και το ενημερώνει για κάθε αναθεώρησή της. Είναι δυνατό να αναθέτει μέρος των αρμοδιοτήτων του σε μέλη του προσωπικού του Εργαστηρίου .Έχει την ευθύνη για την εν γένει λειτουργία του Εργαστηρίου. Ενημερώνεται πριν από τη διεξαγωγή κάθε δραστηριότητας που γίνεται στο Εργαστήριο και συντονίζει τη χρήση του εξοπλισμού των υποδομών και των χώρων του Εργαστηρίου. Αναθέτει την ευθύνη για την κάθε υλοποιούμενη δραστηριότητα σε μέλος ή μέλη του Εργαστηρίου. Η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α), πραγματοποιείται μόνο από τα μέλη του προσωπικού του ή σε συνεργασία με αυτά.

  Προσωπικό Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α)

  Το προσωπικό του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α) απαρτίζεται από μέλη του μόνιμου διδακτικού, τεχνικού και διοικητικού προσωπικού του οικείου ή άλλου Τμήματος που η ειδικότητά τους σχετίζεται με την αποστολή και τα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Εργαστήριο Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α), καθώς και από Επιστημονικούς και Εργαστηριακούς συνεργάτες που προσλαμβάνονται για περιορισμένο χρόνο ή για την εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, που τοποθετούνται σε αυτό σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

  Στο προσωπικό του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α) μπορούν να περιλαμβάνονται φοιτητές του Ιδρύματος ή άλλων Ιδρυμάτων της χώρας όπως,
  επίσης, φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής που μετακινούνται μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών και που τοποθετούνται στο Εργαστήριο Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α) για την πρακτική άσκησή τους.

  Παρουσία στο Εργαστήριο Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α), προσώπων πέραν του προσωπικού του

  Στο χώρο του Εργαστηρίου επιτρέπεται να παρευρίσκονται (και μόνο εφόσον παρευρίσκεται και κάποιο μέλος του προσωπικού του)

  • Φοιτητές μόνο κατά το χρόνο εκτέλεσης των Εργαστηριακών ασκήσεων ή εφόσον έχουν ειδική εξουσιοδότηση για τη εκτέλεση συγκεκριμένου έργου, πτυχιακής εργασίας, διατριβής κλπ.
  • Ερευνητές – Επιστήμονες που δεν περιλαμβάνονται στο προσωπικό του Εργαστηρίου μόνο στο πλαίσιο δράσεων συνέργειας.
  • Επισκέπτες εφόσον έχει προηγηθεί ενημέρωση της Διευθύντριας.
  • Αξιολογητές της Α.ΔΙ.Π. ή ομάδας εσωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος ή του Ιδρύματος ή ομάδας επιθεώρησης από άλλο συνεργαζόμενο οργανισμό ή μονάδαεφόσον η Διευθύντρια έχει προηγουμένως ενημερωθεί για το σκοπό της επιθεώρησης και την ταυτότητα των επιθεωρητών.

  Οι παρευρισκόμενοι οφείλουν κατά την παραμονή τους στο Εργαστήριο Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α) να εφαρμόζουν άμεσα και επακριβώς τις οδηγίες του Εργαστηρίου (που τους κοινοποιούνται από το προσωπικό προφορικά, εγγράφως ή μέσω σχετικής σήμανσης) και να φέρουν τα προβλεπόμενα από αυτές ατομικά μέτρα προστασίας.

  Η χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου Διδακτικής και Αξιολόγησης (Ε.Δι.Α) επιτρέπεται μόνο στα μέλη του προσωπικού του Εργαστηρίου που έχουν ειδική εκπαίδευση επί των οργάνων αυτών και εξουσιοδότηση από τον Διευθυντή. Στο πλαίσιο εκτέλεσης έργου, πτυχιακής, διπλωματικής και διδακτορικής εργασίας ή πρακτικής άσκησης είναι δυνατό να επιτρέπεται η χρήση του εξοπλισμού και από φοιτητές υπό την εποπτεία των μελών του Εργαστηρίου.

  Η εκτέλεση έργου, από επιστήμονες που δεν είναι μέλη του προσωπικού του Εργαστηρίου, εγκρίνεται από την Διευθύντρια του Εργαστηρίου ύστερα από σχετική αίτησή τους, στην οποία αναφέρονται: ο σκοπός της εργασίας, το χρονοδιάγραμμά της, η ανάγκη χρήσης του εξοπλισμού και των υποδομών του Εργαστηρίου, τα απαιτούμενα υλικά, οι νομικές και τυποποιητικές διατάξεις οι οποίες ενδεχομένως διέπουν την εκτέλεση του έργου και ο προϋπολογισμός της δαπάνης που απαιτείται. Η πειραματική εργασία πραγματοποιείται με την παρουσία μέλους ή μελών του προσωπικού του Εργαστηρίου. Η χρήση του εξοπλισμού του Εργαστηρίου κατά την ως άνω εργασία επιτρέπεται μόνο σε μέλη του Εργαστηρίου.

  Επιστημονικοί Συνεργάτες